Jafnlaunastefna Tengils ehf.

Tengill leggur metnað sinn í að tryggja öllum starfsmönnum jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu og/eða
jafnverðmæt störf, þannig að launamunur sé ekki til staðar. Umfang jafnlaunastefnunnar tekur til allra
starfsmanna.

Markmið Tengils er að vera eftirsóttur vinnustaður þar sem konur og karlar hafa jöfn tækifæri í starfi.

Tengill hefur í þessu samhengi innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa. Laun taka mið
af inntaki starfa, álagi, hæfni og árangri starfsmanna. Forsendur launaákvarðana eru að þær séu í
samræmi við kjarasamninga, studdar rökum og tryggi að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg eða
jafnverðmæt störf. Tengill skuldbindur sig til að framfylgja jafnlaunastefnunni í hvívetna.

Samkomulag hefur verið gert við vottunaraðila um að gera árlega úttekt á jafnlaunastefnu og
jafnlaunakerfi Kaupfélags Skagfirðinga og dótturfélaga. Geri vottunaraðili á einhverjum tímapunkti
athugasemdir t.d. varðandi launasamsetningu einhverra starfa mun samsetning vera endurskoðuð í
kjölfar ábendinga og lagfærð.

Tengill hefur skjalfest, innleitt, og heitið því að viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfis í
samræmi við kröfur ÍST85:2012 staðalsins.

Á grunni nýs lagaramma mun Tengill:

 •  Innleiða vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðlinum ÍST 85, það verði skjalfest og því
  viðhaldið
 • Framkvæma launagreiningu a.m.k. einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og
  það skoðað hvort mælist munur á launum eftir kyni og kynna helstu niðurstöður fyrir
  starfsmönnum.
 • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugum umbótum og eftirliti.
 • Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.
 • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma skv. lögum
  150/2020 og reglugerð 1030/2017.
 • Kynna stefnuna árlega fyrir starfsmönnum Tengils.
 • Birta stefnuna á heimasíðu Tengils.

Equal Pay Policy of Tengill ehf.

Tengill puts its ambition into ensuring equal pay to all employees and the same terms for the same or
equally valuable jobs, so that a pay gap will not exist. The scope of the equal pay policy applies to all
employees.

The aim of Tengill is to be a sought-after workplace where women and men have equal opportunities
in their jobs.

Tengill has in this context implemented a procedure and defined criteria for the decision of salaries.
Salaries take into consideration the input of the jobs, workload, competence, and progress of
employees. The criteria for salary decisions are that they are in accordance with the collective
agreements, supported with arguments, and ensured that the same salaries are being paid for
comparable or equally valuable jobs. Tengill commits itself to enforce the equal pay policy in all
respects.

An agreement has been made with the certifiers to make an annual assessment of the equal pay policy
and equal pay system of Kaupfélag Skagfirðinga and its subsidiaries. In case a certifier, at any point,
makes comments regarding the salary composition of any jobs, the composition will be reviewed as a
result of tips and then corrected.

Tengill has documented, implemented, and promised to maintain and constantly improve the
management of equal pay system, in accordance with requirements of ÍST85:2012 standard.

On the basis of a new legal framework Tengill will:

 • Implement certified equal pay system that is based on the equal pay standard ÍST 85; it will be
  documented and maintained.
 • Carry out a salary analysis at least once a year where equally valuable jobs will be compared and
  checked whether a difference in salaries according to gender exists and main results introduced
  to employees.
 • React to unexplained pay gap with constant reform and supervision.
 • Make an internal audit and hold management reviews annually.
 • Follow adequate laws, rules, and collective agreements that apply at each time according to law
  No. 150/2020 and regulation No. 1030/2017.
 • Introduce the policy annually to the employees of Tengill.
 • Publish the policy on the website of Tengill.